užmelsti

užmelsti
užmel̃sti, užmel̃džia, ùžmeldė 1. tr., intr. Q594, N melstis už ką: Už ką užmel̃sti KI4. Aš užmeldžiau, kad jis nebšnekėtum blogai J.užtarti maldomis: Šventieji savo geradėjus pas Dievą užmeldž MšK. Užmelsk Dievą už mus brš. 2. tr. maldomis uždirbti, įsigyti, atsilyginti: Ubagas daugiau užmelstum, par bažninčias eidamas Jdr. Klebono užmelstus daiktus išvogė Trk. | refl.: Už ką tau du? (palaikus dalijant). Benc tu mokėsi užsimelsti? Žem. 3. refl. tr. maldomis išprašyti, išmelsti: Užsimeldė bausmę – jam dovenojo Šts. \ melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti; permelsti; primelsti; sumelsti; užmelsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atmelsti — atmel̃sti, atmel̃džia, àtmeldė 1. tr. N išprašyti atleidimą, atsiprašyti, permaldauti: Ne vienas žmogus mane [kerštaujantį] neatmels CI3. Atmeldė savo dangišką tėvą, kad nekoravotų brš. | refl. tr., intr.: Vaikas motynos atsimeldė prš. Keliuose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmelsti — išmel̃sti, išmel̃džia, ìšmeldė 1. tr., intr. SD383, K išprašyti: Motutė išmeldė tetušį, kad važiuotų prie daktaro Žem. Ìšmeldžiau tą daiktą nuo (iš) jojo J. Ìšmeldė atėjęs paskutinį kirvį Al. Tas … veikiai nu kiekvieno ko tikt norįs galėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • melsti — mel̃sti, mel̃džia, mel̃dė 1. tr., intr. R, K, J labai prašyti: Ir gaspadorių namo labai jis skubintis mel̃dė K.Donel. Jeigu esi girios paukštis, meldžiam lėkt į girią LTR(Plv). Vakaras netoli, leidžias saulelė, meldžiu, lydėkit mane, broleliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numelsti — numel̃sti, numel̃džia, nùmeldė tr. maldomis išprašyti, išmelsti: Kožnas turite tol ant savo kelių ir veido gulėti …, kol vieną ar kelis iš pagonų ant išganymo numeldę būsit Ns1860,1. melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamelsti — pamel̃sti, pamel̃džia, pàmeldė 1. tr., intr. paprašyti: Paraginusi svečius, pameldusi kąsti, atgal bėga į kamarą Žem. Aš iš tavęs pameldžiù duonos KI243. Jis tai darė, kelis kartus pàmelstas KII52. Pamelsk, idant tavo prietelius parspėtų už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permelsti — tr. 1. atsiprašyti: Permeldžiu, kaimynai, ale pasiklausyk, ką pasakysiu! Grž. Juozukas pabučiavo ranką tėvelio savo, permeldė Dievą, ir nuog tos valandėlės nustojo jam širdį skaudėtie Tat. 2. K permaldauti, išprašyti: Jį permeldžiau, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primelsti — primel̃sti, primel̃džia, prìmeldė 1. tr., intr. priprašyti: Jau žodžių neištenku aš jums primelsti (prisišaukti) V.Kudir. | refl.: Prie ano tik prisimel̃sties reik, ir gausi šimtą rublių Dov. Bene prisimelsiam pri mašinoriaus, ir mums bene… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumelsti — sumel̃sti, sumel̃džia, sùmeldė tr. sukviesti, suprašyti: Visus sùmeldžiau pas save, t. y. suprašiau J. | refl. N. melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti; permelsti; primelsti; su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmelsdinti — užmel̃sdinti; N cur. užmelsti 1. melsdinti; numelsdinti; persimelsdinti; užmelsdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpoteriauti — užpõteriauti tr. maldomis uždirbti, užmelsti: Ji jau tiek neužpõteriaus, kiek galėtų, namie būdama, gero padaryt Gs. Užpõteriautus pinigus paėmė Lp. poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti; papoteriauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”